حسینیه های مشهد

حسینه های نزدیک حرم

به دلیل ظرفیت بالای سالن حسینیه ها، رزرو برای گروه های بیشتر از 20 نفر ( اردوهای بسیج، مساجد، دانشجویی، دانش آموزی و … ) انجام می شود. 

حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)

برای هر شب

00 هزار تومان

حسنیه الزهرا(س)

برای هر شب

100 هزار تومان

حسینیه بیت الجواد (ع)

برای هر شب

75 هزار تومان

حسینیه ارزان نزدیک حرم کاخکی ها

برای هر شب

65 هزار تومان

حسینیه نزدیک جرم فردوسی ها

در حال حاضر

رزرو ندارد

حسینیه ابوالفضلی مشهد

برای هر شب

70 هزار تومان

سجادیه هرندی ها

برای هر شب

65 هزار تومان

حسینیه نزدیک حرم انصار

برای هر شب

00 هزار تومان

حسینیه سادات رضوی

برای هر شب

70 هزار تومان

حسینیه موسی ابن جعفر (ع)

برای هر شب

00 هزار تومان

حسینیه بیت العباس (ع)

برای هر شب

00 هزار تومان

خانهحسینیهمنو غذاییتماس با ما